• Anasayfa
 • HABERLER
  • Sokakta mücadele, sandıkta HDP!

   Sokakta mücadele, sandıkta HDP!

   Bizler bugün en önemli işimizin, “HDP barajı geçer mi geçmez mi” diye zar atmak değil, HDP’nin barajı geçmesi için atılması gereken adımlara yoğunlaşmak olduğunu düşünüyoruz.

   Şimdi barajı aşma, başka bir Türkiye’nin kuruluşu için mücadele etme zamanıdır.

   Bilgi için: DSİP Seçim Kampanyası

 • DESTEKLEDİĞİMİZ YAYINLAR
 • DESTEKLEDİĞİMİZ KAMPANYALAR
 • KÜTÜPHANE
 • LİNKLER
 • VİDEOLAR

Prş02222018

Son güncellemePz, 21 Oca 2018

Back KÜTÜPHANE BROŞÜRLER Peter Morgan: Eşcinseller ve İşçi Sınıfı

KÜTÜPHANE

Peter Morgan: Eşcinseller ve İşçi Sınıfı

Eşcinseller ve İşçi Sınıfı

Peter Morgan

Çeviri: Deniz Aytaç

Broşürü bu bağlantıdan PDF formatında okuyabilirsiniz.

 

Eşcinseller ve sınıf

Ba­zı yo­rum­cu­la­rın, eş­cin­sel­le­re yö­ne­lik bas­kı­nın geç­miş­te kal­dı­ğı­nı id­di­a et­me­le­ri git­tik­çe da­ha sık bir hal alı­yor. Eco­no­mist ya­kın bir za­man­da şöy­le yaz­dı: "Ben­zer­siz ye­ni bir sı­nı­fın üye­le­ri or­ta­ya çı­kı­yor: ta­ciz­den ve­ya sal­dı­rı­dan as­la kork­ma­mış olan genç eş­cin­sel in­san­lar... On­lar, eş­cin­sel son­ra­sı (post-gay) ola­rak ad­lan­dı­rı­la­bi­le­cek bir ku­şa­ğın ön­cü ucu: geç­miş­te so­ru­nun ne ol­du­ğu­nu me­rak ede­rek bü­yü­yen bir ku­şa­ğın." Der­gi, dün­ya­nın ba­zı yer­le­ri­ne –"be­lir­li Ba­tı ül­ke­le­ri­nin koz­mo­po­lit par­ça­la­rı"- bak­tı­ğı­nız­da eş­cin­sel ol­ma­nın ca­zip ol­du­ğu­nu id­di­a ede­rek de­vam edi­yor­du. Med­ya eş­cin­sel­ler­le il­gi­li ko­nu­la­rı cid­di bir bi­çim­de ele alı­yor: te­le­viz­yon­da eş­cin­sel ka­rak­ter­ler gör­mek da­ha sı­ra­dan­laş­tı; git­tik­çe da­ha faz­la ün­lü ki­şi eş­cin­sel ol­du­ğu­nu açık­lı­yor. "Eğer eş­cin­sel­lik bir se­çim ol­say­dı', di­ye id­di­a edi­yor­lar, 'şu an onu seç­mek için ha­ri­ka bir za­man."

Eş­cin­sel po­li­ti­ka­sı ko­nu­sun­da ya­zan pek çok ya­zar bi­le bu toz pem­be dün­ya gö­rü­şü­nü des­tek­li­yor. En çok sa­tı­lan ki­tap­lar­dan Vir­tu­ally Nor­mal'ın ya­za­rı And­rew Sul­li­van, ya­kın bir za­man­da Bir­le­şik Dev­let­ler'de çı­kan The New Re­pub­lic ad­lı sü­re­li ya­yın­da, "eş­cin­sel in­san­la­rın za­ten re­fah için­de, ba­ğım­sız ve ger­çek en­teg­ras­yo­na çok ya­kın" ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. Ve ay­nı ya­yın­da Jo­nat­han Ra­uch, şu an­da eş­cin­sel­le­re yö­ne­lik bas­kı­nın öte­si­ne doğ­ru geç­mek­te ol­du­ğu­mu­zu söy­le­mek­te:

Stan­dart po­li­tik mo­del, ho­mo­sek­sü­el­le­ri, po­li­tik ey­lem yo­luy­la kur­tu­luş­la­rı için mü­ca­de­le et­me­si ge­re­ken, ezi­len bir azın­lık ola­rak gö­rür. An­cak bu mo­de­lin ya­ra­rı so­na er­mek üze­re­dir. Bu mo­del ar­tık onun­la bağ­lan­tı­sı­nı ko­par­ma­sı hat­ta onu or­ta­dan kal­dır­ma­sı ge­re­ken sı­ra­dan eş­cin­sel in­san­la­rın çı­kar­la­rı­na hiz­met et­me­me­ye baş­la­mış­tır.

Ra­uch'a gö­re, bu­nun ne­de­ni eş­cin­sel­le­rin şim­di da­ha var­lık­lı ol­ma­sı­dır. Ra­uch, eş­cin­sel­le­rin nü­fu­sun ge­ri ka­la­nı­na gö­re yok­sul­laş­tı­rıl­ma­sı­nın geç­miş­te kal­dı­ğı­nı söz­de gös­te­ren son araş­tır­ma­la­rı ta­nık ola­rak gös­ter­mek­te­dir:

Da­ha faz­la eş­cin­sel sak­lan­dı­ğı yer­den çık­tık­ça, eş­cin­sel­le­rin eko­no­mik, po­li­tik ve eği­tim­sel ka­za­nım­la­rı da­ha açık bir ha­le gel­mek­te­dir. Bu ger­çek­leş­tik­çe, ezil­dik­le­ri ko­nu­sun­da ıs­rar eden eş­cin­sel in­san­lar git­tik­çe da­ha faz­la ve za­man za­man da hak­lı ola­rak, yup­pi­e sız­lan­ma­cı­lar, 50.000$ ge­lir sa­hi­bi ve Av­ru­pa'da ta­til ya­pan 'kur­ban­lar' ola­rak or­ta­ya çı­ka­cak­tır. Ezil­dik­le­ri­ni his­se­de­bi­lir­ler ama ka­mu­o­yu­nu ik­na et­me­le­ri git­tik­çe da­ha zor bir hal ala­cak­tır.

An­cak bu­gün ka­pi­ta­list top­lum­da eş­cin­sel­le­rin ve lez­bi­yen­le­rin ka­pi­ta­list top­lum­da­ki ko­num­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da, özel­lik­le de son otuz yıl­da ile­ri sa­na­yi­leş­miş ül­ke­ler­de el­de edi­len ka­za­nım­la­rı­na rağ­men, ezil­me­nin de­vam et­ti­ği­nin şüp­he­ye yer bı­rak­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Dün­ya­da­ki 202 ül­ke ara­sın­da, sa­de­ce al­tı ül­ke­de ya­sa­lar eş­cin­sel er­kek­le­ri ve lez­bi­yen­le­ri ay­rım­cı­lı­ğa kar­şı ger­çek­ten ko­ru­mak­ta. Bun­lar­dan 74'ün­de eş­cin­sel ol­mak ya­sa­dı­şı. Ör­ne­ğin, Kü­ba'da eş­cin­sel ve­ya lez­bi­yen ol­mak, ha­pis­ha­ne­ye gön­de­ril­me­ni­zin ola­sı ol­du­ğu an­la­mı­na ge­li­yor. Bang­la­deş'te ve Bah­reyn'de, res­mi gö­rüş eş­cin­sel­li­ğin var ol­ma­dı­ğı yo­lun­da. Pa­kis­tan'da eş­cin­sel dav­ra­nış ya­sa­dı­şı ve iki yıl ile ömür bo­yu ara­sın­da bir ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lı­yor. Su­u­di Ara­bis­tan'da eş­cin­sel dav­ra­nış­la­ra ölüm ce­za­sı ve­ri­le­bi­li­yor. Avust­ral­ya'da is­tih­da­mı et­ki­le­yen ay­rım­cı­lık kar­şı­tı ya­sa­lar 1986'da çı­ka­rıl­dı an­cak eş­cin­sel iliş­ki­ler, il­ti­ca ve ev­lat edin­me ko­nu­la­rın­da hâ­lâ ay­rım­cı­lı­ğa uğ­ra­mak­ta. Taz­man­ya eya­le­tin­de eş­cin­sel­li­ğin ya­sal­laş­ma­sı he­nüz 1994'te ger­çek­leş­ti. Ve Bir­le­şik Dev­let­ler'de de ha­len Ca­li­for­ni­a, Con­nec­ti­cut, New Jer­sey, New York, Mas­sac­hu­setts, Ver­mont ve Wis­con­sin eya­let­le­rin­de ay­rım­cı­lı­ğa kar­şı ya­sal ko­ru­ma bu­lun­sa da, di­ğer al­tı eya­let­te (Ar­kan­sas, Kan­sas, Tek­sas, Ok­la­ho­ma, Mon­ta­na ve Ne­va­da) ay­nı cin­si­yet­ten in­san­lar ara­sın­da anal/oral seks bir suç. Ve 1993'te ver­di­ği söz­le­re rağ­men, Bill Clin­ton or­du­da eş­cin­sel­ler ve lez­bi­yen­le­re ko­nu­lan ya­sa­ğı kal­dı­ra­ma­dı. Ak­si­ne, ol­duk­ça faz­la sa­yı­da lez­bi­yen ve eş­cin­se­lin si­lah­lı kuv­vet­ler­den atıl­ma­sı­na yol açan bir "sor­ma, söy­le­me" po­li­ti­ka­sı­nın ar­ka­sı­na sak­lan­dı.

Bri­tan­ya'da da, er­kek eş­cin­sel­li­ği­nin kıs­mi ola­rak ya­sal­laş­ma­sın­dan yak­la­şık 30 yıl son­ra ay­rım­cı­lık mev­cut. 1993'de ya­pı­lan bir Sto­ne­wall araş­tır­ma­sı, Less Equ­al Than Ot­hers, araş­tır­ma­ya ya­nıt ve­ren­le­rin yüz­de on al­tı­sı­nın cin­sel­li­ği yü­zün­den iş­te ay­rım­cı­lık­la kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu­nu ve yüz­de 48'inin de ta­ciz edil­di­ği­ni or­ta­ya koy­du. Bu araş­tır­ma­yı, So­ci­al and Com­mu­nity Plan­ning Re­se­arch araş­tır­ma­sı­nın ba­ğım­sız bir ra­po­ru, 'Eş­cin­sel­le­re ve Lez­bi­yen­le­re Yö­ne­lik Ay­rım­cı­lık' (1995) des­tek­le­di; bu ra­po­ra gö­re, yüz­de dört cin­sel­li­ği yü­zün­den işi­ni kay­bet­miş, yüz­de se­ki­zin ter­fi­si red­de­dil­miş ve yüz­de yir­mi bir de ta­ci­ze uğ­ra­mış­tı. 1994'te eş­cin­sel cin­sel­li­ği için rı­za ya­şı 21'den 18'e in­di­ril­di ve Avam Ka­ma­ra­sı da­ha son­ra Ha­zi­ran 1998'de bu ya­şın 16'ya in­di­ril­me­si için oy kul­lan­dı an­cak lez­bi­yen­ler ve eş­cin­sel er­kek­ler göç­men­lik hu­ku­kun­da, üc­ret hak­la­rı, ver­gi ve mi­ras hu­ku­kun­da, is­kan ve ev­lat edin­me ya­sa­la­rın­da hâ­lâ ay­rım­cı­lı­ğa ma­ruz bı­ra­kı­lı­yor­lar.

Bu ne­den­le, yir­min­ci yüz­yı­lın so­nu­na yak­la­şır­ken, il­ginç bir pa­ra­doks mev­cut. Bir yan­dan, eş­cin­sel­le­rin ezil­me­si­nin, onu ger­çek­te geç­miş­te bı­ra­ka­cak den­li mar­ji­nal bir ha­le gel­di­ği­ni id­di­a eden­ler var. An­cak dün­ya­ya şöy­le bir bak­mak, bi­raz dü­zel­miş ol­sa da, de­vam et­mek­te olan ay­rım­cı­lı­ğın ve eş­cin­sel­le­rin ezil­me­si­nin, ka­pi­ta­list top­lu­mun ya­pı­sal bir özel­li­ği ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Bu ma­ka­le bu çe­liş­ki­nin ni­ye va­rol­du­ğu­na bak­mak­ta­dır. Ger­çek ile bir­çok ya­za­rın bi­zi inan­dır­ma­ya ça­lış­tı­ğı şey ara­sın­da­ki uçu­ru­mun te­mel bir ne­de­ni, eş­cin­sel­ler ve lez­bi­yen­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu ile sis­tem için­de bir hüc­re bu­la­bil­miş olan­lar ara­sın­da­ki fark­lı sı­nıf ko­num­la­rı­dır. Yap­mak ni­ye­tin­de ol­du­ğum şey, or­tak ola­rak "eş­cin­sel top­lu­luk" ola­rak ad­lan­dı­rı­lan şe­ye bak­mak ve tüm eş­cin­sel­ler ve lez­bi­yen­ler ara­sın­da or­tak bir çı­kar var­mış gi­bi ko­nuş­ma­nın bir ef­sa­ne ol­du­ğu­nu gös­ter­mek. As­lın­da, eş­cin­sel­le­rin ve lez­bi­yen­le­rin cin­sel­lik­le­ri ne­de­niy­le bir­le­şik­li­ği; ka­dın­lar, si­yah­lar ya da ezi­len­le­rin di­ğer grup­la­rın­dan da­ha faz­la de­ğil. Ak­si­ne, eş­cin­sel top­lu­lu­ğun tam kal­bin­den ge­çen, sı­nı­fa da­ya­lı bir bö­lün­me var. Ve bu in­san­la­rın ezil­me de­ne­yi­mi­ni, po­li­ti­ka­sı­nı ve kur­tu­luş mü­ca­de­le­si ver­me­de­ki st­ra­te­ji­le­ri­ni et­ki­li­yor.

Bu sı­nıf ay­rı­mı­nı gör­mez­lik­ten gel­mek ve or­ta ve ege­men sı­nıf eş­cin­sel­le­ri­ni tüm top­lu­lu­ğu tem­sil eder ola­rak gör­mek­ten kay­nak­la­nan bir ha­ta­lı fi­kir de, tüm eş­cin­sel­le­rin ve lez­bi­yen­le­rin, iş­çi sı­nı­fı­nın ge­ri ka­la­nın­dan da­ha faz­la har­ca­ma gü­cü­ne sa­hip ol­du­ğu ya da da­ha faz­la var­lık­lı ol­du­ğu­dur. Ama bu nos­yon sa­de­ce ger­çe­ği çar­pı­tıp eş­cin­sel­le­rin ezil­me­si­ni gör­me­yi zor­laş­tır­mak­la kal­maz, ay­nı za­man­da, eş­cin­sel­ler için kur­tu­luş bir ya­na, te­mel eşit­li­ğe yö­ne­lik tüm ham­le­le­re kar­şı di­ren­mek is­te­yen­le­re cep­ha­ne sağ­lar.

TEMEL FİKİRLERİMİZ

ONLAR YÜZDE 1
BİZ YÜZDE 99'UZ

KÜTÜPHANE

DSİP Broşürü
BROŞÜRLER - KİTAPLAR

İLETİŞİM ADRESLERİ

DSİP ÖRGÜTLERİ -
ANTİKAPİTALİST ÖĞRENCİLER

FOTO GALERİ

KOŞ, ARKANDA ESKİ DÜNYA VAR

BİZİ TAKİP EDİN

DSİP'i Facebook'ta takip edin Facebook
DSİP'i Twitter'da takip edin Twitter
DSİP'i Youtube'da takip edin YouTube
feedburner Feedburner
DSİP'i RSS'den takip edin RSS