• Anasayfa
 • HABERLER
  • Sokakta mücadele, sandıkta HDP!

   Sokakta mücadele, sandıkta HDP!

   Bizler bugün en önemli işimizin, “HDP barajı geçer mi geçmez mi” diye zar atmak değil, HDP’nin barajı geçmesi için atılması gereken adımlara yoğunlaşmak olduğunu düşünüyoruz.

   Şimdi barajı aşma, başka bir Türkiye’nin kuruluşu için mücadele etme zamanıdır.

   Bilgi için: DSİP Seçim Kampanyası

 • DESTEKLEDİĞİMİZ YAYINLAR
 • DESTEKLEDİĞİMİZ KAMPANYALAR
 • KÜTÜPHANE
 • LİNKLER
 • VİDEOLAR

Prş02222018

Son güncellemePz, 21 Oca 2018

Back KÜTÜPHANE BROŞÜRLER Peter Morgan: Eşcinseller ve İşçi Sınıfı

KÜTÜPHANE

Peter Morgan: Eşcinseller ve İşçi Sınıfı - Eşcinseller, vitrin ve pembe pound

Eşcinseller, vitrin ve pembe pound

Son bir­kaç yıl­da, eş­cin­sel vit­rin, Lond­ra'da­ki Pri­de (Onur) yü­rü­yü­şü­nün me­ta­laş­tı­rıl­ma­sı ve 'pem­be eko­no­mi­nin" ge­liş­me­si ko­nu­la­rın­da dağ­lar ka­dar eleş­ti­ri ya­pıl­dı. Bir za­man­lar ne­re­dey­se sa­de­ce sos­ya­list­le­re has olan ar­gü­man­lar, şim­di sol ka­nat eleş­ti­rel­li­ğiy­le pem­be eko­no­mi­yi sa­vun­muş olan­lar­ca da di­le ge­ti­ri­li­yor. Mark Simp­son'ın edi­tör­lü­ğü­nü yap­tı­ğı An­ti-Gay isim­li bir ki­tap, vit­ri­nin eş­cin­sel ve lez­bi­yen kit­le­le­re pek az şey sun­du­ğu­nu id­di­a edi­yor. Simp­son, eş­cin­sel ol­du­ğu­nu açık­la­mak ye­ri­ne, di­yor, eş­cin­sel ol­du­ğu­nu sak­la­ma­ya ge­ri dön­me­yi yeğ­ler­dik – vit­rin­den ve onun ge­tir­di­ği tüm o ya­şam tar­zın­dan kaç­ma­yı. Di­ğer­le­ri ise, Pri­de yü­rü­yü­şü­nün ar­tık çok faz­la me­ta­laş­tı­rıl­mış bir ha­le gel­di­ği­ni id­di­a et­ti­ler. Gay Ti­me'da­ki ol­duk­ça güç­lü bir ma­ka­le­sin­de, Tony Le­o­nard 1997 Pri­de yü­rü­yü­şü için şun­la­rı yaz­dı:

Fes­ti­val, Thatc­her ve onun ar­dıl­la­rı­nın ser­best pi­ya­sa dün­ya­sı­nı bir za­man­lar ha­yal edi­le­me­yen bir bi­çim­de ku­cak­la­dı... Bu yı­lın ko­nu­su 'P.R.I.D.E. Bu Si­ze Ne İfa­de Edi­yor?' Gö­rü­nen o ki, or­ga­ni­za­tör­ler için, ce­vap baş­ka bir ke­li­me – P.A.R.A... Eğer Pri­de'ın top­lu­luk­la, bir­lik­te­lik­le ge­len güç­le, hoş­gö­rü­süz­lük ve yo­baz­lı­ğa kar­şı mü­ca­de­le et­mek­le ve di­ğer top­lum­sal, po­li­tik ve ma­ne­vi ko­nu­lar­la il­gi­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor­duy­sa­nız, tek­rar dü­şün­me­nin za­ma­nı gel­di. Bu­ra­da bi­zim il­gi­len­di­ği­miz tek umut, rü­ya ve öz­lem, na­kit pa­ra ile il­gi­li olan­dır.

Eş­cin­sel hak­la­rı­nın bir gös­te­ri­si ve di­re­ni­şin po­li­tik bir ifa­de­si için yıl­lık bir yü­rü­yüş ola­rak Lond­ra'da baş­la­yan Pri­de, şu an­da ba­zı çok bü­yük ve güç­lü şir­ket­ler için baş­lı­ca rek­lam fır­sat­la­rın­dan bi­ri ha­li­ne gel­di – ör­ne­ğin, Vir­gin, Bud­we­i­ser ve­ya Uni­ted A­ir­li­nes gi­bi; ye­ri gel­miş­ken, bu şir­ket­ler ken­di ça­lı­şan­la­rı­na eş­cin­sel hak­la­rı­nı ta­nı­maz­lar. Bu ola­yın tüm top­lu­lu­ğa eşit bir bi­çim­de fay­da sağ­la­dı­ğı fik­ri de bir ef­sa­ne – bu­ra­da önem­li şir­ket çı­kar­la­rı var. Pri­de'ı dü­zen­le­yen­ler bu ola­yı bü­yük mik­tar­lar­da pa­ra üret­mek için kul­lan­mak­la öy­le meş­gul­dü­ler ki, 'Pri­de' söz­cü­ğü için bir te­lif hak­kı al­ma­yı bi­le dü­şün­dü­ler –her ne ka­dar tek­lif­ler so­nun­da red­de­dil­diy­se de. Şim­di ise, or­ga­ni­za­tör­ler ilk de­fa ola­rak bir gi­riş üc­re­ti koy­ma­ya ça­lış­tık­la­rı ve Lam­beth kon­se­yi ka­tı­la­bi­le­cek­le­rin sa­yı­sı­nı kı­sıt­la­dı­ğı için 1998 Pri­de fes­ti­va­li çök­tü. Bu pek çok lez­bi­yen ve eş­cin­se­lin ya­nı sı­ra, bin­ler ha­lin­de bi­let­le­ri sa­tın al­ma­yı red­de­den he­te­ro­sek­sü­el­le­ri de kız­dır­dı. Pek çok ki­şi için, ti­ca­ri­leş­me­de çok ile­ri gi­dil­miş­ti.

Eş­cin­sel vit­ri­nin bir çe­şit kur­tu­luş sağ­la­ma­dı­ğı­nı gö­ren ba­zı­la­rı, ona kar­şı ön­ce­den duy­duk­la­rı inan­cı ta­ma­men aşı­yor­lar. İs­ter iro­nik bir et­ki için ol­sun, is­ter umut­suz­luk­tan, ba­zı­la­rı eş­cin­sel vit­ri­nin ka­pa­tıl­ma­sı­nı bi­le öner­di. Tüm bu mü­ba­la­ğa­nın al­tın­da, ti­ca­ri eş­cin­sel vit­ri­ne pa­zar de­ğer­le­ri­nin na­sıl sız­mış ol­du­ğu­nu fark et­ti­ler. An­cak ka­pi­ta­list iliş­ki­le­rin et­ki­si, eş­cin­sel pa­za­rı ele ge­çir­me­ye ça­lı­şan ön­de ge­len ço­ku­lus­lu şir­ket­ler ile bit­mi­yor. Pa­za­rın ken­di­si, eş­cin­sel ol­ma an­la­mı­na gel­di­ği var­sa­yı­lan şe­yi şe­kil­len­di­ri­yor. Ka­pi­ta­lizm­den kay­nak­la­nan sı­nıf fark­lı­lık­la­rı, hem ka­pi­ta­list hem de ça­lı­şan sı­nıf­tan eş­cin­sel­ler ol­du­ğu an­la­mı­na ge­li­yor; sis­te­mi ko­ru­mak­tan çı­ka­rı bu­lu­na­lar var ve onu yık­mak­tan çı­ka­rı olan­lar var. Sa­yı­sız eş­cin­sel te­o­ris­ye­nin bi­ze top­lu­lu­ğu bir ara­da tut­tu­ğu­nu an­lat­tı­ğı pem­be eko­no­mi, bu ay­rım­la­rı ve zıt­lık­la­rı son de­re­ce kes­kin bir bi­çim­de gös­te­ri­yor.

1980'ler ve 1990'lar bo­yun­ca, Bir­le­şik Dev­let­ler'in baş­lı­ca şe­hir­le­rin­de ve da­ha kü­çük bir öl­çek­te de, Bri­tan­ya'da eş­cin­sel vit­rin­de bir bü­yü­me gör­dük –Lond­ra'da­ki So­ho ve Manc­hes­ter'da­ki The Vil­la­ge en göz­de­le­rin­den iki­si. 1984'te eş­cin­sel pat­ron­lar, gö­rü­nen ama­cı 'eş­cin­sel iş eko­no­mi­si­ne hiz­met et­mek' olan Eş­cin­sel İş Yer­le­ri Bir­li­ği­ni (Gay Bu­si­nes­ses As­so­ci­a­ti­on) oluş­tur­du­lar. Eş­cin­sel bir iş da­nış­ma­nı ve Lond­ra, Cha­ring Cross'da­ki Ku­dos ka­fe­si­nin sa­hip­le­rin­den bi­ri olan Gary Hens­haw şöy­le di­yor­du:

Ben pa­ra ve güç­le mo­ti­ve olu­rum. Eş­cin­sel vit­rin­de bir iş ada­mı ola­rak gö­rül­me­nin ge­tir­di­ği bel­li bir güç ve pres­tij var ve bun­dan ger­çek­ten zevk alı­yo­rum. ? Aşı­rı uç­ta bir ka­pi­ta­lis­tim. Ha­ne­dan'ı iz­le­ye­rek bü­yü­düm ve ile­ri­ye doğ­ru mü­ca­de­le et­me­niz ge­rek­ti­ği­ne, ge­niş­le­ye­ce­ği­niz ve bü­yü­ye­ce­ği­niz yo­lun­da­ki rü­ya­ya ina­nı­yo­rum, öy­le ki so­nun­da bir gün bir im­pa­ra­tor­luk kur­mak is­ti­yo­rum. Güç, ser­vet­le çok faz­la bağ­lan­tı­lı­dır.

Eş­cin­sel pat­ron­lar bir bü­tün ola­rak top­lu­lu­ğa hiz­met et­mek ni­ye­tin­de ol­duk­la­rı­nı söy­lü­yor­lar – eş­cin­sel er­kek­le­re ve ka­dın­la­ra iş­ler sun­mak vs. On­la­ra gö­re, bu, ger­çek kur­tu­lu­şa doğ­ru gi­den yol­da önem­li bir adım. Gary Hens­haw, ken­di­si için ça­lı­şan­la­rın bü­yük ta­li­hi­ni şöy­le ta­nım­lı­yor:

Ben­ce iyi bir at­mos­fer. Bir sü­rü genç in­san te­mel­de ken­di­le­ri­ni kur­tar­mak için gi­dip bir eş­cin­sel iş­ye­rin­de ça­lı­şı­yor. Eş­cin­sel ol­ma­nın so­run­la­rı ile bü­yü­müş olu­yor­lar ve ani­den or­ta­ya çı­kıp bir eş­cin­sel ba­rı ya da ku­lü­bün­de ça­lı­şı­yor­lar; in­san­la­rın on­la­rı ka­bul et­ti­ği­ni fark edi­yor ve ha­ri­ka va­kit ge­çi­ri­yor­lar. Son­ra he­te­ro­sek­sü­el çev­re­ye ken­di­le­ri­ne tam bir gü­ven­le ge­ri dö­nü­yor­lar.

As­lın­da, eş­cin­sel pat­ron­lar için ça­lış­ma­da ya da bir eş­cin­sel ba­rın­da ça­lış­ma­da kur­ta­rı­cı hiç­bir şey yok. Sa­na­yi­nin ge­ri ka­la­nı gi­bi, iş­çi­ler pek az gü­ven­lik­le dü­şük üc­ret­ler kar­şı­lı­ğı uzun sa­at­ler ça­lış­ma­ya zor­la­nı­yor­lar. Söz­de 'top­lu­luk' ora­da sa­de­ce bir tek çı­kar, eş­cin­sel bur­ju­va­zi­nin ve bü­yük iş­le­rin çı­ka­rı için bu­lu­nu­yor. Bass Ta­verns (Pri­de'a spon­sor­luk ya­pan bir 'eş­cin­sel dos­tu' pub) için ça­lı­şan bir iş­çi­nin söz­le­riy­le, "Ver­gi dü­şül­dük­ten son­ra, sa­at ba­şı­na bir bi­ra için müş­te­ri­den al­dı­ğı­mız pa­ra­dan da­ha azı­nı alı­yor­duk. Sa­at üc­ret­le­ri uya­rı ol­mak­sı­zın ya­rı ya­rı­ya ke­si­lir­di. Yak­la­şım şuy­du, "Be­ğen­mi­yor­san sik­tir git"'.

Eş­cin­sel İş Yer­le­ri Bir­li­ği ay­nı za­man­da, 'eş­cin­sel dos­tu' ağ fo­ru­mu kur­ma ko­nu­sun­da da or­ga­ni­za­tör­ler ile bir­lik­te işin için­dey­di; söz ko­nu­su fo­ru­mun açık­la­nan ama­cı, "tü­ke­ti­ci­yi, eş­cin­sel dos­tu iş yer­le­ri­ne bağ­la­mak, böy­le­ce eş­cin­sel tü­ke­ti­ci için se­çim öz­gür­lü­ğü­nü art­tır­mak ve pa­za­rı ge­niş­let­mek" idi. Baş­lan­gıç, Mar­ke­ting We­ek der­gi­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen "Pem­be Eko­no­mi­ye Pa­zar­la­ma Yap­mak" ad­lı kon­fe­rans­ta ya­pıl­dı ve şöy­le de­ni­yor­du: "Ki­şi­sel gö­rü­şü­nüz ne olur­sa ol­sun, ar­tık pem­be eko­no­mi­yi gör­mez­den gör­me lük­sü­nüz yok." Böy­le­ce, bir yan­dan, eş­cin­sel pat­ron­lar ay­rım­cı­lı­ğa son ver­me ih­ti­ya­cı, eşit­lik ih­ti­ya­cı ya da ho­mo­fo­bi­nin so­na er­di­ril­me­si­nin ge­rek­li­li­ği ko­nu­sun­da tan­ta­na et­se­ler de, öte yan­dan, bu pat­ron­lar ka­pi­ta­list sis­te­me son de­re­ce bağ­lı­lar ve kâr­la­rı­nın bağ­lı ol­du­ğu bu sis­tem­den mad­di bir çı­kar­la­rı var. Eş­cin­sel pat­ron­lar, ge­lir­le­ri­nin kay­na­ğı ol­du­ğu sü­re­ce eş­cin­sel top­lu­luk ile öz­deş­le­şi­yor­lar. An­cak po­li­tik ola­rak ol­duk­ça sağ ka­nat fi­kir­ler ile öz­deş­le­şe­bi­lir­ler – pa­zar, ser­best gi­ri­şim, ka­mu har­ca­ma­la­rın­da ke­sin­ti, ser­ma­ye­den da­ha az ver­gi alın­ma­sı ih­ti­ya­cı vs.

Eş­cin­sel pat­ron­lar 'eş­cin­sel top­lu­luk' fik­ri­ni, ken­di et­kin­lik­le­ri­ni meş­ru­laş­tır­ma­nın bir yön­te­mi ola­rak ele alı­yor­lar. Bu tüm eş­cin­sel­le­rin ve lez­bi­yen­le­rin ay­nı ge­mi­de ol­du­ğu fik­ri et­ra­fın­da top­la­nı­yor – hep­si­nin ay­nı ay­rım­cı­lık­tan muzda­rip ol­mamızdır ve bu ne­den­le de hep­si­nin bu­na kar­şı mü­ca­de­le et­mek için bir ara­ya gel­me­si ge­rek­ti­ği fik­ri­ne. An­cak bu tür söz­ler, ezil­me­nin sı­nıf­sal ya­pı­sı­nı, top­lu­mun alt kat­man­la­rın­da­ki­le­rin eş­cin­sel­le­rin ezi­li­şi­ni üst kat­man­da olan­lar­dan çok da­ha fark­lı bir bi­çim­de ya­şa­dı­ğı ger­çe­ği­ni sak­lı­yor. Sol­da­ki pek çok ki­şi bu or­tak eş­cin­sel top­lu­luk fik­ri­ni ka­bul­le­ni­yor. Bri­tan­ya'da Pe­ter Tatc­hell şöy­le de­miş­ti: 'Lez­bi­yen­le­ri ve eş­cin­sel er­kek­le­ri bir­leş­ti­ren, or­tak cin­sel de­ne­yim­le­ri­miz ve cin­sel­li­ği­mi­ze yö­ne­lik ön yar­gı­la­rın bir so­nu­cu ola­rak ay­rım­cı­lık­tan mus­ta­rip ol­ma­mı­zı­dır. Eğer var­lık­lı be­yaz eş­cin­sel bir er­kek, eş­cin­sel ol­du­ğu için işi­ni kay­be­der­se, ay­nı ne­den­le işi­ni kay­be­den fa­kir, si­yah bir lez­bi­yen­le ay­nı ge­mi­de­dir.' An­cak eş­cin­sel­ler ay­nı de­re­ce­de ezil­mey­le kar­şı kar­şı­ya kal­mı­yor­lar. Açık­tır ki, eğer var­lık­lıy­sa­nız, cin­sel­li­ği­ni­zi da­ha faz­la öz­gür­lük­le ifa­de et­me­ni­zi sağ­la­ya­cak o ya­şam tar­zı­nın deb­de­be­le­ri­ne pa­ra ye­tiş­ti­re­bi­lir­si­niz.

Top­lum­da ege­men sı­nı­fın par­ça­sı olan eş­cin­sel­le­rin ya­şam tar­zı­na kı­sa bir ba­kış bi­le, on­la­rın, iş­çi sı­nı­fı­nın par­ça­sı olan ço­ğun­luk eş­cin­sel ve lez­bi­yen­ler­den ay­rı bir dün­ya­da ya­şa­dık­la­rı­nı gös­te­ri­yor. Bir­le­şik Dev­let­ler'de en faz­la sa­tan eş­cin­sel der­gi­le­rin­den bi­ri olan The Ad­vo­ca­te, ya­kın bir za­man­da Alan Gil­mo­ur ile bir rö­por­taj ya­yın­la­dı. Alan Gil­mo­ur bi­ze, eş­cin­sel cin­sel­li­ği ile yüz­leş­mek­te çek­ti­ği zor­lu­ğu, eş­cin­sel ol­du­ğu­nu açık­la­dık­tan son­ra şir­ket­te na­sıl ka­bul edil­di­ği­ni ve be­lir­li bir mik­tar ön yar­gı­yı na­sıl yen­me­si ge­rek­ti­ği­ni an­la­tı­yor. An­cak 1994'e dek Alan Gil­mo­ur, Bir­le­şik Dev­let­ler'de­ki en bü­yük ikin­ci ara­ba şir­ke­ti olan Ford'un baş­kan yar­dım­cı­sı idi. 1994'te Ford'dan ay­rıl­dı an­cak ha­len Pru­den­ti­al In­su­ran­ce, Dow Che­mi­cals, Det­ro­it Edi­son, US West ve Whirl­po­ol'un yö­ne­tim ku­rul­la­rın­da. The Ad­vo­ca­te'de­ki rö­por­ta­jın­da bi­ze, meş­gul ya­şa­mı­na rağ­men, Det­ro­it'te dört kat­lı, 40.000 met­re­ka­re­lik rü­ya evi­nin in­şa­sı­na göz ku­lak ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­la­tı­yor.

Gil­mo­ur'un ken­di cin­sel­li­ği ile yüz­leş­me mü­ca­de­le­si­ne her tür­den sem­pa­ti du­ya­bil­sek de, ken­di­si­nin ya­şam tar­zı, ge­li­ri ve ser­ve­ti, bir ço­ğu eş­cin­sel ve­ya lez­bi­yen olan, Ford üre­tim hat­tın­da dü­şük üc­ret­ler­le uzun sa­at­ler ça­lış­ma­ya zor­la­nan iş­çi­ler­den ta­ma­men fark­lı bir alem­de. As­lın­da, ma­ka­le­nin de bi­ze an­lat­tı­ğı gi­bi, Alan Gil­mo­ur, eş­cin­sel ol­ma­sı ile yüz­leş­me­si­ne yar­dım et­miş bu­lu­nan pek çok pa­ha­lı ta­til ve iş ge­zi­le­ri­ne çı­ka­bil­miş. 1970'ler­den bu ya­na üc­ret­ler­de ger­çek­te yüz­de on do­kuz­luk bir dü­şüş gö­ren Bir­le­şik Dev­let­ler'de­ki ça­lı­şan sı­nı­fın ço­ğu için, bu, ken­di­le­ri­ne la­yık gö­rül­me­yen bir lüks. On­la­rın te­mel so­run­la­rı, is­kan, sağ­lık, eği­tim ya da sa­de­ce ço­cuk­la­rı için ye­ter­li gı­da bul­mak ve kış bo­yun­ca ısı­na­bil­mek.

TEMEL FİKİRLERİMİZ

ONLAR YÜZDE 1
BİZ YÜZDE 99'UZ

KÜTÜPHANE

DSİP Broşürü
BROŞÜRLER - KİTAPLAR

İLETİŞİM ADRESLERİ

DSİP ÖRGÜTLERİ -
ANTİKAPİTALİST ÖĞRENCİLER

FOTO GALERİ

KOŞ, ARKANDA ESKİ DÜNYA VAR

BİZİ TAKİP EDİN

DSİP'i Facebook'ta takip edin Facebook
DSİP'i Twitter'da takip edin Twitter
DSİP'i Youtube'da takip edin YouTube
feedburner Feedburner
DSİP'i RSS'den takip edin RSS