• Anasayfa
 • HABERLER
  • Sokakta mücadele, sandıkta HDP!

   Sokakta mücadele, sandıkta HDP!

   Bizler bugün en önemli işimizin, “HDP barajı geçer mi geçmez mi” diye zar atmak değil, HDP’nin barajı geçmesi için atılması gereken adımlara yoğunlaşmak olduğunu düşünüyoruz.

   Şimdi barajı aşma, başka bir Türkiye’nin kuruluşu için mücadele etme zamanıdır.

   Bilgi için: DSİP Seçim Kampanyası

 • DESTEKLEDİĞİMİZ YAYINLAR
 • DESTEKLEDİĞİMİZ KAMPANYALAR
 • KÜTÜPHANE
 • LİNKLER
 • VİDEOLAR

Prş02222018

Son güncellemePz, 21 Oca 2018

Back KÜTÜPHANE BROŞÜRLER Peter Morgan: Eşcinseller ve İşçi Sınıfı

KÜTÜPHANE

Peter Morgan: Eşcinseller ve İşçi Sınıfı - Varlıklı tüketici?

Varlıklı tüketici?

Söz­de "pem­be po­und", eş­cin­sel bir ya­şam tar­zı­nı ta­nım­la­mak için kul­la­nı­lı­yor. Pa­zar ya da "eş­cin­sel kim­li­ğin" ti­ca­ri­leş­ti­ril­me­si, in­san­la­rın ya­şa­mı­nın pek çok fark­lı yö­nü­ne ulaş­tı. Bu, sa­de­ce eş­cin­sel hak­la­rı mü­ca­de­le­si­ne öz­gü bir şey de­ğil. Sis­te­me bir mey­dan oku­ma ola­rak baş­la­yan di­ğer pek çok mü­ca­de­le­nin, pat­ron­lar pa­za­rı iş­let­me ola­na­ğı­nı fark et­tik­çe, sis­tem ta­ra­fın­dan içi bo­şal­tıl­dı. Şim­di, lez­bi­yen ya da eş­cin­sel ol­mak sa­de­ce bir cin­sel­li­ğin ifa­de­si de­ğil ama ay­nı za­man­da da bir ya­şam tar­zı­nın ifa­de­si: han­gi giy­si­le­ri giy­di­ği­ni­zi, han­gi der­gi­le­ri oku­du­ğu­nu­zu, han­gi mo­bil­ya­la­rı al­dı­ğı­nı­zı ya da han­gi vot­ka­yı iç­ti­ği­ni­zi be­lir­li­yor. Da­ha ön­ce sol­da bu­lu­nan ba­zı­la­rı için, bu kö­tü bir şey ola­rak gö­rül­mü­yor. Bir ya­za­rın da açık­la­dı­ğı gi­bi:

Kar­şı­laş­tı­ğı­mız hak­sız­lık­lar ve ay­rı­ma odak­la­nan po­li­tik ak­ti­viz­min olum­suz bir a­u­ra­sı var. Bu­nun ak­si­ne, gön­lü genç he­do­nizm, ah­la­yıp vah­la­mak ye­ri­ne eş­cin­sel cin­sel­li­ği­nin olum­lu bir bi­çim­de gös­te­ril­me­si için yol­lar sun­mak­ta. Eğer cin­sel­li­ği­niz­de ıs­rar et­mek, ro­zet tak­mak, pan­kart ta­şı­mak, eş­cin­sel­le­rin ezil­me­sin­den bah­set­mek ve tu­tuk­lan­mak ile kal­dı­rım kah­ve­le­rin­de ca­puc­ci­no içe­rek ve da­ra­cık T-shirt­le­rin al­tın­dan dik­kat­le ge­liş­ti­ril­miş kas­la­rı gös­te­re­rek Old Comp­ton Cad­de­si'nde bir aşa­ğı bir yu­ka­rı ge­zin­mek ara­sın­da bir ter­ci­he in­dir­ge­nir­se, ikin­ci se­çe­nek ol­duk­ça da­ha faz­la eğ­len­ce­li... Eğer tü­ket­me­ci­lik (con­su­me­rism), dok­san­la­rın eş­cin­se­li­nin ta­nım­la­yı­cı özel­li­ği ise ve eğer as­la bu ka­dar iyi ol­ma­mış­sak, he­do­nizm ile po­li­tik ka­za­nım ara­sın­da bir iliş­ki ol­ma­lı. Bu il­le de olum­suz bir iliş­ki ol­mak zo­run­da de­ğil... Tü­ke­ti­ci­lik po­li­tik ka­za­nı­mın an­ti­te­zi de­ğil, bu ka­za­nım­la­rın ya­vaş ya­vaş da ol­sa ke­sin­lik­le el­de edil­di­ği sü­re­cin ta ken­di­si­nin bir par­ça­sı.

Bu ne­den­le, lez­bi­yen ve eş­cin­sel­le­rin ezil­me­si­ne son ver­me kav­ga­sı, sis­te­me kar­şı mü­ca­de­le et­me­nin de­ğil de, sis­tem için­de bir yer sa­tın al­ma­nın kav­ga­sı; pa­za­ra kar­şı di­re­niş de­ğil, pa­za­rın ka­bul edil­me­si ha­li­ni alı­yor. Pek çok ki­şi, eş­cin­sel­le­rin ve lez­bi­yen­le­rin, nü­fu­sun ge­ri ka­la­nı­na gö­re oran­sız bir bi­çim­de var­lık­lı bir tü­ke­ti­ci gru­bu ol­du­ğu­nu, dı­şa­rı fır­la­yıp yı­ğın­lar­ca tü­ke­ti­ci ma­lı ve ürü­nü­nü al­mak için ölüp bit­tik­le­ri­ni var­sa­yı­yor.

Rek­lam­cı­lık gu­ru­la­rı ve pa­zar­la­ma mü­dür­le­ri, bu­nun ken­di­le­ri ta­ra­fın­dan 1990'lar­da ya­pıl­mış bir ke­şif ol­du­ğu­nu id­di­a edi­yor­lar. An­cak, ha­li vak­ti ye­rin­de eş­cin­sel er­kek ima­jı­nın kö­ke­ni, eş­cin­sel­li­ğin ya­sa­dı­şı ol­du­ğu 19. yüz­yıl son­la­rı­na dek uza­nı­yor. Bir yüz­yıl­dan uzun bir sü­re­dir, eş­cin­sel er­kek­le­rin ak­tör ve sa­nat­çı, var­lık­lı ve gör­kem­li bi­rey­ler ola­rak çi­zil­me­si, ste­re­o­tip ha­li­ni al­dı. Bu ste­re­o­tip, sı­ra­dan in­san­la­rın eş­cin­sel ola­ma­ya­ca­ğı­nı id­di­a et­me­de za­rar­lı bir rol oy­na­dı. Bu da, iş­çi­ler ara­sın­da eş­cin­sel kar­şı­tı yak­la­şım­la­rı güç­len­dir­di. Eş­cin­sel­le­rin yup­pi­e ola­rak su­nul­du­ğu gün­cel­leş­ti­ril­miş ver­si­yon da ben­zer bir rol oy­na­mak­ta ve Bir­le­şik Dev­let­ler'de­ki ya­kın ta­rih­li iki araş­tır­ma ta­ra­fın­dan des­tek­len­mek­te.

Bun­lar­dan il­ki 1988'de Sim­mons Mar­ket Re­se­arch Bu­re­a­u ta­ra­fın­dan, Bir­le­şik Dev­let­ler'de­ki se­kiz lez­bi­yen ve eş­cin­sel ga­ze­te­si üze­rin­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Bu araş­tır­ma­nın ve­ri­le­ri, eş­cin­sel­le­rin ve lez­bi­yen­le­rin sı­ra­dı­şı bir bi­çim­de eği­tim­li ve var­lık­lı ol­duk­la­rı­na da­ir tar­tış­ma­nın ori­ji­nal kay­nak­la­rın­dan bi­riy­di. Araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı­na gö­re, nü­fu­sun ge­ri ka­la­nı için­de­ki yüz­de 18'lik ora­na kar­şı, eş­cin­sel ve lez­bi­yen­le­rin yüz­de 59'u üni­ver­si­te me­zu­nuy­du. Ve nü­fu­sun ge­ri ka­la­nı için­de­ki %15'lik ora­na kı­yas­la, eş­cin­sel­ler ve lez­bi­yen­ler %49'luk bir oran­da ida­ri ve­ya pro­fes­yo­nel iş­le­re sa­hip­ti­ler. Bu­nu, 1990'da eş­cin­sel­le­rin ve lez­bi­yen­le­rin nü­fu­sun ge­ri ka­la­nıy­la kar­şı­laş­tı­rıl­ma­ya­cak bi­çim­de var­lık­lı ol­du­ğu­nu bu­lan Over­lo­o­ked Opi­ni­ons araş­tır­ma­sı da des­tek­le­di: %34'ün ge­li­ri 50,000 do­la­rın üze­rin­dey­di (tüm top­lum için­de %25'lik ora­na kı­yas­la). Bu te­mel­de, "eş­cin­sel top­lu­lu­ğun" ge­lir po­tan­si­ye­li­nin yak­la­şık beş yüz on dört mil­yar do­lar ci­va­rın­da ol­du­ğu he­sap­lan­dı. The Wall Jo­ur­nal bu­na "bir rü­ya pa­za­rı" adı­nı ver­di. "...Eş­cin­sel ev­ler pek çok rek­lam­cı ta­ra­fın­dan is­te­nen özel­lik­le­re sa­hip. Or­ta­la­ma yıl­lık [eş­cin­sel] ev ge­li­ri 55,430$". Her iki araş­tır­ma da, bü­yük şir­ket­le­ri, o dö­nem­de umut­suz bir bi­çim­de ma­li des­te­ğe ih­ti­ya­cı olan Bir­le­şik Dev­let­ler'de­ki eş­cin­sel ba­sı­nı­na rek­lam ver­me­ye ik­na et­mek için kul­la­nıl­dı. Bu araş­tır­ma­lar Bir­le­şik Dev­let­ler ile sı­nır­lı da de­ğil­di. Bri­tan­ya'da 1788 eş­cin­sel ve lez­bi­ye­ni ko­nu alan 1994 ta­rih­li bir araş­tır­ma da ay­nı so­nu­ca var­dı – da­ha iyi eği­tim­li ol­duk­la­rı (nü­fu­sun ge­ri ka­la­nın­da­ki %9'a kar­şı­lık %27 üni­ver­si­te me­zu­nu) ve lez­bi­yen­le­rin he­te­ro­sek­sü­el ka­dın­la­ra gö­re yıl­da or­ta­la­ma 3,000 po­und da­ha faz­la ka­zan­dı­ğı söy­le­ni­yor­du.

Ger­çek­te, son za­man­lar­da­ki ka­nıt­lar, bu araş­tır­ma­la­rın gü­ve­ni­lir­li­ği­nin sor­gu­lan­ma­ya açık ol­du­ğu­nu ak­la ge­tir­mek­te. İlk ola­rak kul­la­nı­lan ve­ri­ler ol­duk­ça se­çi­me ta­bi tu­tul­muş: bu tür an­ket­le­re ce­vap ve­ren­ler te­mel­de or­ta sı­nıf, da­ha iyi eği­tim­li ve da­ha var­lık­lı in­san­lar, bu ne­den­le, böy­le­si­ne se­çil­miş bir grup­la yo­la çık­tı­ğı­nız­da so­nuç­lar şa­şır­tı­cı de­ğil. Le­e Bad­gett'in ya­kın za­man­da yaz­dı­ğı "Yan­lı Ör­nek­le­rin Öte­sin­de: Lez­bi­yen­le­rin ve Eş­cin­sel Er­kek­le­rin Eko­no­mik Ko­nu­mu Ef­sa­ne­le­ri­ne Mey­dan Oku­mak" baş­lık­lı ma­ka­le­sin­de de yaz­dı­ğı gi­bi:

Bir­le­şik Dev­let­ler'de eş­cin­sel in­san­la­rın ras­ge­le bir ör­ne­ği­ni bul­mak ko­lay bir iş de­ğil. Hü­kü­met ku­ru­luş­la­rı ve aka­de­mik is­ta­tis­tik­çi­ler, Bir­le­şik Dev­let­ler nü­fu­su­nu tem­sil eden ör­nek­ler bul­mak için bir sü­rü za­man ve pa­ra har­cı­yor­lar. Ne ya­zık ki, bu tür araş­tır­ma­lar­dan pek azı eş­cin­sel­ler/lez­bi­yen­ler/bi­sek­sü­el in­san­lar ile he­te­ro­sek­sü­el­ler ara­sın­da doğ­ru­dan bir ge­lir mu­ka­ye­se­si­ne ola­nak ta­nı­ya­cak doğ­ru so­ru­la­rı so­ru­yor.

İkin­ci ola­rak, or­ta ve üst sı­nıf eş­cin­sel­le­rin eş­cin­sel ol­duk­la­rı­nı açık­la­ma­la­rı­na izin ve­ren şey tam da on­la­rın sı­nıf­sal ko­num­la­rı. Bu du­rum, se­çil­miş her­han­gi bir ör­ne­ğin top­lum­da­ki tüm eş­cin­sel­le­ri ve lez­bi­yen­le­ri tem­sil et­me­si­ni zor­laş­tı­rı­yor. Ça­lı­şan sı­nı­fın sa­yı­sal üs­tün­lü­ğü­nün ba­sit bir so­nu­cu ola­rak, ço­ğu eş­cin­se­lin ve lez­bi­ye­nin ça­lı­şan sı­nıf saf­la­rın­dan çık­ma­sı ola­sı. Ça­lı­şan sı­nıf­tan eş­cin­sel­le­rin ve lez­bi­yen­le­rin ço­ğun­lu­ğu­nun, pem­be eko­no­mi­de ken­di­le­ri­ne bir yer sa­tın ala­bi­le­cek­le­ri fik­ri yan­lış. Pek çok in­san için bu el­le­rin­de­ki ola­nak­la­rın öte­sin­de bir şey. Bu yüz­den, gö­rü­nüş­te sı­nıf sı­nır­la­rı­nı aşan eş­cin­sel ya­şam tar­zı fik­ri as­lın­da or­ta sı­nıf ya­şam tar­zı­nın be­lir­li bir bi­çi­mi. An­ti-Gay'e kat­kı­da bu­lu­nan­lar­dan bi­ri olan Pe­ter We­ir'ın da açık­la­dı­ğı gi­bi:

Ike­a rek­lam­la­rın­da tem­sil edi­len eş­cin­sel top­lu­lu­ğu, mo­bil­ya al­mak için ge­zen or­ta sı­nıf be­yaz he­rif­le­rin ra­hat ima­jı, ana akım ola­rak ta­nım­la­nan bir top­lu­luk. Bu bir ya­lan... Eş­cin­sel top­lu­luk için­de­ki ger­çek ay­rım, ko­ru­nak­lı, ay­rı­ca­lık­lı, po­li­tik ola­rak ak­tif şe­hir­li ve ban­li­yö­lü trend be­lir­le­yi­ci­ler ve po­li­ti­ka ya­pan­lar ile ho­mo­sek­sü­el dür­tü­le­ri olan halk kit­le­le­ri ara­sın­da­dır.

Her iki araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı­nı sor­gu­la­yan ve bun­la­rın gü­ve­ni­lir­li­ği ko­nu­sun­da şüp­he ya­ra­tan ye­ni araş­tır­ma­lar var. Bir­le­şik Dev­let­ler'de 1992 se­çi­min­de 15,000'den faz­la seç­men ile ya­pı­lan rö­por­taj­lar­da, ken­di­si­ni eş­cin­sel, lez­bi­yen ve­ya bi­sek­sü­el ola­rak ta­nım­la­yan 466 ki­şi bu­lun­du; bu ki­şi­le­rin ge­lir­le­ri­nin he­te­ro­sek­sü­el seç­men­le­rin ge­lir­le­ri ile mu­ka­ye­se­si, eş­cin­sel seç­men­le­rin da­ha alt ge­lir gru­bun­da bu­lun­ma eği­li­mi­ni or­ta­ya çı­kar­dı. Bu­nu, cin­sel yö­ne­lim ko­nu­sun­da bir so­ru da içe­ren, tü­ke­ti­ci yak­la­şım­la­rı ko­nu­lu 1993 Yan­ke­lo­vich Mo­ni­tor araş­tır­ma­sı da des­tek­le­di. Bu araş­tır­ma­nın bul­du­ğu, so­ru­la­rı ya­nıt­la­yan eş­cin­sel­le­rin evi­ne or­ta­la­ma 37,400 do­lar, lez­bi­yen­le­rin evi­ne ise 34,800 do­lar tu­ta­rın­da ge­lir gir­di­ği idi –her iki ra­kam da, di­ğer araş­tır­ma­la­rın eş­cin­sel ve lez­bi­yen­le­rin or­ta­la­ma ge­li­ri ola­rak bul­du­ğu 55,430 do­la­rın ol­duk­ça al­tın­da. Le­e Bad­get şu so­nu­ca va­rı­yor: "da­ha iyi araş­tır­ma­lar­dan el­de edi­len tüm ka­nıt­lar, eş­cin­sel in­san­la­rın he­te­ro­sek­sü­el in­san­lar­dan da­ha faz­la ka­zan­ma­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor; hat­ta iki ay­rın­tı­lı araş­tır­ma da­ha da ra­hat­sız edi­ci bir mo­del gös­te­ri­yor: lez­bi­yen, eş­cin­sel ve bi­sek­sü­el in­san­lar, he­te­ro­sek­sü­el in­san­lar­dan da­ha az ka­za­nı­yor­lar."

Bun­lar­dan bi­ri, Bad­gett'ın ken­di­si ta­ra­fın­dan 1989-1991 Bir­le­şik Dev­let­ler Ge­ne­ral Sur­vey So­ci­ety'nin ve­ri­le­ri­ni in­ce­ler­ken ger­çek­leş­ti­ri­len bir ça­lış­ma. Bad­gett, eş­cin­sel ve bi­sek­sü­el er­kek iş­çi­le­rin, ay­nı de­ne­yim, eği­tim, iş ve me­de­ni ha­le sa­hip he­te­ro­sek­sü­el er­kek­le­re gö­re %11 ila 27 da­ha az ka­zan­dı­ğı­nı bul­du. Ay­nı za­man­da lez­bi­yen­ler için de ben­zer ra­kam­la­ra ulaş­tı. Yi­ne de, Bad­gett bu­ra­da bir he­sap­la­ma no­tu ek­le­mek­te ve cin­sel yö­ne­li­min eko­no­mik et­ki­le­ri ko­nu­sun­da az şey bi­li­ni­yor ol­ma­sı­nın ne­de­ni­nin, ve­ri­le­rin sı­nır­la­rı ve gü­ve­ni­lir­li­ği ol­du­ğu­nu iti­raf et­mek­te.

Bu yüz­den, tüm eş­cin­sel­le­rin ve lez­bi­yen­le­rin var­lık­lı ol­du­ğu fik­ri bir ef­sa­ne­den iba­ret. Ste­re­o­tip eş­cin­sel in­sa­nı tem­sil et­me nok­ta­sı­na ge­len şey, as­lın­da, top­lum­da­ki eş­cin­sel­le­rin ve lez­bi­yen­le­rin, özel­lik­le de or­ta ve üst sı­nıf­la­ra da­hil olan kü­çük bir ora­nı. Ça­lı­şan sı­nıf­tan eş­cin­sel ve lez­bi­yen­le­rin "ha­riç tu­tul­ma­sı­nın" ne­de­ni ba­sit bir bi­çim­de ye­ter­li alım gü­cü­ne sa­hip ol­ma­ma­la­rı.

TEMEL FİKİRLERİMİZ

ONLAR YÜZDE 1
BİZ YÜZDE 99'UZ

KÜTÜPHANE

DSİP Broşürü
BROŞÜRLER - KİTAPLAR

İLETİŞİM ADRESLERİ

DSİP ÖRGÜTLERİ -
ANTİKAPİTALİST ÖĞRENCİLER

FOTO GALERİ

KOŞ, ARKANDA ESKİ DÜNYA VAR

BİZİ TAKİP EDİN

DSİP'i Facebook'ta takip edin Facebook
DSİP'i Twitter'da takip edin Twitter
DSİP'i Youtube'da takip edin YouTube
feedburner Feedburner
DSİP'i RSS'den takip edin RSS