• Anasayfa
 • HABERLER
  • Sokakta mücadele, sandıkta HDP!

   Sokakta mücadele, sandıkta HDP!

   Bizler bugün en önemli işimizin, “HDP barajı geçer mi geçmez mi” diye zar atmak değil, HDP’nin barajı geçmesi için atılması gereken adımlara yoğunlaşmak olduğunu düşünüyoruz.

   Şimdi barajı aşma, başka bir Türkiye’nin kuruluşu için mücadele etme zamanıdır.

   Bilgi için: DSİP Seçim Kampanyası

 • DESTEKLEDİĞİMİZ YAYINLAR
 • DESTEKLEDİĞİMİZ KAMPANYALAR
 • KÜTÜPHANE
 • LİNKLER
 • VİDEOLAR

Prş02222018

Son güncellemePz, 21 Oca 2018

Back KÜTÜPHANE BROŞÜRLER Peter Morgan: Eşcinseller ve İşçi Sınıfı

KÜTÜPHANE

Peter Morgan: Eşcinseller ve İşçi Sınıfı - Sağa kayış

Sağa kayış

Bu tar­tış­ma­nın yan­sı­ma­la­rı, özel­lik­le de Bir­le­şik Dev­let­ler'de lez­bi­yen ve eş­cin­sel hak­la­rı­na kar­şı bir sağ ka­nat sal­dı­rı­sı­nı ateş­le­di. Ör­ne­ğin, Bir­le­şik Dev­let­ler'in Co­lo­ra­do eya­le­tin­de, eya­let ana­ya­sa­sın­da, eğer uy­gu­lan­say­dı eş­cin­sel­le­ri ve lez­bi­yen­le­ri me­de­ni hak­la­rın ko­run­ma­sı kap­sa­mın­dan çı­ka­ra­cak olan bir de­ği­şik­lik tek­lif edil­di. Bi­li­nen is­miy­le, De­ği­şik­lik 2, eş­cin­sel­le­re sal­dır­ma­ya de­vam et­mek için bir di­zi sağ ka­nat ve di­ni gru­bun odak nok­ta­sı ol­du. A­i­le De­ğer­le­ri Yan­lı­sı Co­lo­ra­do gru­bu çı­kar­dı­ğı bir bro­şür­de şöy­le de­di: "Eş­cin­sel­ler de­za­van­taj­lı bir azın­lık mı? Siz ka­rar ve­rin! Ka­yıt­lar gös­te­ri­yor ki, şim­di bi­le, eş­cin­sel­ler sa­de­ce eko­no­mik ola­rak de­za­van­taj­lı ol­ma­mak­la kal­mı­yor; eş­cin­sel­ler, as­lın­da Ame­ri­ka'da­ki en var­lık­lı grup­lar­dan bi­ri." Grup, eş­cin­sel­le­rin or­ta­la­ma bir Ame­ri­ka­lı­ya gö­re üni­ver­si­te me­zu­nu ol­ma­la­rı­nın üç kat, pro­fes­yo­nel ve­ya ida­ri bir iş edin­me­le­ri­nin üç kat ve de­niz aşı­rı se­ya­hat et­me­le­ri­nin dört kat ola­sı ol­du­ğu­nu id­di­a eden eş­cin­sel ya­yın­la­rın­dan bi­rin­den ra­kam­lar­la alın­tı da yap­tı.

Ben­zer bir bi­çim­de, 1994'te Bir­le­şik Dev­let­ler Kong­re­sin­den ge­çen İs­tih­dam­da Ay­rım­cı­lık Kar­şı­tı Ya­sa­ya kar­şı ver­di­ği be­yan­da, Jo­seph E Bro­a­dus şu­nu id­di­a et­ti: "Or­ta­la­ma 36,500 do­lar­lık ulu­sal ge­li­re kar­şın, eş­cin­sel ev­le­rin or­ta­la­ma ge­li­ri 55,400 do­lar... Bu, eko­no­mi­ye ka­tıl­mak ve­ya doğ­ru dü­rüst bir iş sa­hi­bi ol­mak için özel me­de­ni hak­lar ya­sa­ma­sı­na ih­ti­yaç du­yan bir gru­bun pro­fi­li de­ğil. Bu, bir eli­tin pro­fi­li." Böy­le­ce, ha­li vak­ti ye­rin­de, var­lık­lı eş­cin­sel tü­ke­ti­ci pro­fi­li şim­di tam ter­si bir yö­ne dön­müş­tür ve eş­cin­sel­le­rin ezil­di­ği ger­çe­ği­ni yad­sı­mak ni­ye­tin­de olan­lar­ca kul­la­nıl­mak­ta­dır.

Sağ ka­na­dın, eş­cin­sel hak­la­rı­na yö­ne­lik sal­dı­rı­la­ra de­vam et­me gü­ve­ni­ni ken­din­de bul­ma­sı­nın ne­de­ni, kıs­men, so­lun, 1960'lar­da­ki Sto­ne­wall ayak­lan­ma­la­rın­dan son­ra or­ta­ya çı­kan Eş­cin­sel Kur­tu­luş Cep­he­si'nin (Gay Li­be­ra­ti­on Front – GLF) inat­çı gün­le­rin­den bu ya­na eş­cin­sel po­li­ti­ka­da gös­ter­di­ği ge­ri çe­ki­liş­tir. O dö­nem­den son­ra, eş­cin­sel hak­la­rı için ve­ri­len mü­ca­de­le­yi, ka­pi­ta­liz­me kar­şı ge­nel bir mü­ca­de­le­ye bağ­la­ma gi­ri­şim­le­ri ol­muş­tu. Bu­gün, mu­ha­fa­za­kar dü­şün­ce ve st­ra­te­ji, yu­ka­rı­da alın­tı yap­tı­ğı­mız And­rew Sul­li­van gi­bi, eş­cin­sel po­li­ti­ka­sı üze­ri­ne ya­zan pek çok ki­şi­yi ege­men­li­ği al­tı­na al­mış­tır. Bu ki­şi­ler, eş­cin­sel­le­rin ve lez­bi­yen­le­rin hak­la­rı­nın, ka­pi­ta­list top­lum­da aşa­ma­lı, par­ça par­ça re­form­lar­la ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği­ne inan­mak­ta­dır­lar. Bu dü­şün­ce, Sto­ne­wall gi­bi, sis­tem için­de ça­lış­ma­ya bağ­lı ka­lan grup­la­ra ege­men­dir. Ger­çek­ten de, 1994'te par­la­men­to üye­le­ri­nin eşit rı­za ya­şı oy­la­ma­sı ba­şa­rı­sız­lı­ğın­dan son­ra, bin­ler­ce genç eş­cin­sel ve lez­bi­yen Avam Ka­ma­ra­sı­nın ka­pı­la­rı­nı kır­ma teh­di­din­de bu­lun­du­ğun­da ve dı­şa­rı­da fi­i­len ayak­lan­ma ger­çek­leş­tir­di­ğin­de, Sto­ne­wall, bu­na ilk iti­raz eden­ler­den ve er­te­si gün gös­te­ri­ci­le­ri ilk kı­na­yan­lar­dan bi­riy­di.

Bu­nu, 1960'lar­da eş­cin­sel hak­la­rı için ve­ri­len mü­ca­de­le ile kı­yas­la­yın. O za­man, GLF ezi­len­le­rin ve sö­mü­rü­len­le­rin di­ğer dev­rim­ci ha­re­ket­le­ri ile da­ya­nış­ma­sı­nı be­yan edi­yor­du. Ba­zı çev­re­ler­de bu kar­şı­lık­lı bir hal al­mış­tı. Ka­ra Pan­ter­ler'den Hu­ey New­ton 1970'de ha­pis­ha­ne hüc­re­sin­den, ye­ni eş­cin­sel ha­re­ke­te ver­di­ği des­te­ği ifa­de et­mek için mek­tup yaz­mış­tı. Bri­tan­ya'da GLF eş­cin­sel­le­re hiz­met ver­me­yi red­de­den bar­lar­da iş­gal­ler; çe­şit­li yü­rü­yüş­ler ve pro­tes­to­lar ile TUC'un Mu­ha­fa­za­kar­la­rın Sa­na­yi İliş­ki­le­ri Ya­sa Ta­sa­rı­sı­na kar­şı gös­te­ri­si gi­bi gös­te­ri­ler­de kon­ten­jan­lar dü­zen­li­yor­du. Ye­ni ha­re­ke­tin he­ye­ca­nı ge­çi­ci ola­rak, eş­cin­sel­le­rin ve lez­bi­yen­le­ri­nin ezil­me­si­ne na­sıl son ve­ri­le­ce­ği ko­nu­sun­da net bir fi­kir ol­ma­ma­sı­nın boş­lu­ğu­nu ka­pat­tı. An­cak, de­ği­şim gö­rü­şü ol­duk­ça be­lir­siz­di ve ilk he­ves sö­nüp de ha­re­ket da­ha de­rin so­ru­lar­la yüz­leş­mek zo­run­da ka­ldı –Ezil­me­ye ne ne­den olur? Ezi­len­ler bir­le­şe­bi­lir mi? gibi- ka­fa ka­rı­şık­lı­ğı ye­ri­ni al­dı. Pek çok ey­lem­ci ho­mo­fo­bi­yi ka­pi­ta­lizm al­tın­da­ki çe­kir­dek a­i­le­nin bir ürü­nü ola­rak de­ğil de, tüm he­te­ro­sek­sü­el­le­rin do­ğa­sın­da olan bir yak­la­şım ola­rak gör­me­ye baş­la­dı­lar.

O gün­den be­ri, ge­ri çe­ki­liş, "kim­lik po­li­ti­ka­sı" ola­rak bi­li­nen şe­ye, ya­lın bir bi­çim­de kim­li­ği­niz­de ıs­rar et­me­nin, ezil­me­yi yen­me­nin yo­lu ol­du­ğu fik­ri­ne dek de­vam et­ti. Ama bu da ko­lek­tif mü­ca­de­le­den sap­ma­dır. Bu­na pa­ra­sı ye­ten­ler için, eş­cin­sel vit­rin için­de kim­li­ği­niz­de ıs­rar et­mek müm­kün­dür. Eş­cin­sel­le­rin ve lez­bi­yen­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu için eri­şil­mez ol­sa da, ku­lüp­le­re ka­tıl­mak, alış­ve­riş yap­mak ya da mo­da, kur­ta­rı­cı fa­a­li­yet­ler ola­rak gö­rül­me­ye baş­la­nı­yor. Bu ne­den­le kim­lik po­li­ti­ka­sı, top­lu­mun ge­ri ka­la­nın­da ho­mo­fo­bi­ye mey­dan oku­mak ye­ri­ne, pem­be eko­no­mi­nin ge­niş­le­til­me­si, eş­cin­sel işa­dam­la­rı için pa­ra ka­zan­ma­ya odak­la­nı­yor. Kim­lik po­li­ti­ka­sı­nın mer­ke­zin­de, ki­şi­sel ola­nın po­li­tik ol­du­ğu fik­ri ve ba­ğım­sız­lık fik­ri, ya­ni ezil­me­ye kar­şı ha­re­ket­le­rin ay­rı ve ken­di­ne has ol­ma­sı ge­rek­ti­ği, bir eş­cin­sel ha­re­ke­ti, bir ka­dın ha­re­ke­ti, bir si­yah ha­re­ke­ti ol­ma­sı ge­rek­ti­ği fik­ri var.

Bu yak­la­şım sı­nıf po­li­ti­ka­sın­dan ve iş­çi sı­nı­fı­nın ezil­me­ye son ver­me mü­ca­de­le­sin­de mer­ke­zi ol­ma­sı ge­rek­ti­ği dü­şün­ce­sin­den bir ge­ri çe­ki­li­şi tem­sil et­mek­te. Bu­gün, "Ki­şi­sel olan po­li­tik­tir" slo­ga­nı, ko­lek­tif po­li­tik ey­le­me yol aç­mak bir ya­na; sa­de­ce, ya­şam tar­zı­na da­ya­lı po­li­ti­ka­nın de­ği­şik­lik ya­ra­ta­bi­le­ce­ği dü­şün­ce­si­ne yol açı­yor. An­cak so­run şu ki, "ki­şi­sel po­li­ti­ka" de­ği­şik­lik ge­tir­mi­yor ya da için­de ya­şa­dı­ğı­mız sis­te­me mey­dan oku­mu­yor. Bu ba­sit bir bi­çim­de al­ter­na­tif ya­şam tarz­la­rı so­ru­nu ya da pa­ra har­ca­may­la "güç ka­zan­ma" so­ru­nu de­ğil; ay­rım­cı­lı­ğı üre­ten ve bes­le­yen mev­cut top­lum dü­ze­ni­ne mey­dan oku­ma so­ru­nu.

TEMEL FİKİRLERİMİZ

ONLAR YÜZDE 1
BİZ YÜZDE 99'UZ

KÜTÜPHANE

DSİP Broşürü
BROŞÜRLER - KİTAPLAR

İLETİŞİM ADRESLERİ

DSİP ÖRGÜTLERİ -
ANTİKAPİTALİST ÖĞRENCİLER

FOTO GALERİ

KOŞ, ARKANDA ESKİ DÜNYA VAR

BİZİ TAKİP EDİN

DSİP'i Facebook'ta takip edin Facebook
DSİP'i Twitter'da takip edin Twitter
DSİP'i Youtube'da takip edin YouTube
feedburner Feedburner
DSİP'i RSS'den takip edin RSS