• Anasayfa
 • HABERLER
  • Sokakta mücadele, sandıkta HDP!

   Sokakta mücadele, sandıkta HDP!

   Bizler bugün en önemli işimizin, “HDP barajı geçer mi geçmez mi” diye zar atmak değil, HDP’nin barajı geçmesi için atılması gereken adımlara yoğunlaşmak olduğunu düşünüyoruz.

   Şimdi barajı aşma, başka bir Türkiye’nin kuruluşu için mücadele etme zamanıdır.

   Bilgi için: DSİP Seçim Kampanyası

 • DESTEKLEDİĞİMİZ YAYINLAR
 • DESTEKLEDİĞİMİZ KAMPANYALAR
 • KÜTÜPHANE
 • LİNKLER
 • VİDEOLAR

Prş02222018

Son güncellemePz, 21 Oca 2018

Back KÜTÜPHANE BROŞÜRLER Peter Morgan: Eşcinseller ve İşçi Sınıfı

KÜTÜPHANE

Peter Morgan: Eşcinseller ve İşçi Sınıfı - Sınıfın merkeziliği

Sınıfın merkeziliği

Eş­cin­sel­le­rin ezil­me­si­ne kar­şı mü­ca­de­le ta­ri­hi, sı­nıf mü­ca­de­le­si ve sos­ya­lizm ta­ri­hi­ne bağ­lı­dır. Ve, iş­çi sı­nı­fı her sal­dı­rı­ya kar­şı­lık ver­di­ğin­de, sı­nıf ay­rım­la­rı da­ha açık ha­le ge­lir. Bu, Rus sos­ya­list Ale­xand­ra Kol­lon­ta­i'nin, fark­lı sı­nıf­lar­dan ka­dın­lar ara­sın­da ne­den ka­dın­la­rın kur­tu­lu­şu için bir bir­lik sağ­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı an­la­tır­ken açık­ça an­la­mış ol­du­ğu bir şey­di: "Be­lir­li ko­şul­lar­da tüm sı­nıf­lar­dan ka­dın­la­rın kı­sa va­de­li gö­rev­le­ri ça­kış­sa da, uzun va­de­de ha­re­ke­tin yö­nü­nü ve kul­la­nı­la­cak tak­tik­le­ri be­lir­le­ye­cek olan iki kam­pın ni­ha­i he­def­le­ri kes­kin bir bi­çim­de fark­lı­laş­mak­ta­dır." Ba­sit­çe an­la­tı­lır­sa, sı­nıf çı­kar­la­rı ezi­len­le­ri ayı­rır ve ça­lı­şan sı­nıf­tan eş­cin­sel­le­rin, di­ğer iş­çi sı­nı­fın­dan in­san­la­rın ya­nın­da sa­vaş­mak­tan, ta­ma­men fark­lı bir gün­de­me sa­hip olan eş­cin­sel top­lu­lu­ğu­nun ege­men sı­nıf ke­sim­le­riy­le bir­leş­mek­ten da­ha faz­la ka­zanç­la­rı var­dır. Ço­ğu za­man, iş­çi sı­nı­fı için­de­ki bö­lün­me­ler çok güç­lü gö­rü­nür. Eş­cin­sel­ler ile he­te­ro­sek­sü­el­ler ara­sın­da, si­yah­lar­la be­yaz­lar ara­sın­da, ka­dın­lar­la er­kek­ler ara­sın­da vs. An­cak, ne za­man iş­çi­ler mü­ca­de­le et­se, bu ay­rım yı­kı­lır. Bu, iş­çi sı­nı­fı­nın ilk kez ik­ti­da­ra gel­di­ği 1917 Rus Dev­ri­mi'nde açık­ça gö­rül­dü. Bu­nu ya­par­ken, pek çok ge­ri­ci fi­kir çök­tü.

Ara­lık 1917'de, dev­rim­den sa­de­ce iki ay son­ra, Bol­şe­vik­ler eş­cin­sel­li­ğe kar­şı tüm ya­sa­la­rı or­ta­dan kal­dır­dı­lar. Ay­nı za­man­da, ta­lep üze­ri­ne kür­taj ya­sal ha­le ge­ti­ril­di, is­tek üze­ri­ne bo­şan­ma sağ­lan­dı ve rı­za ya­şı ya­sa­la­rı kal­dı­rıl­dı. La­u­ris­ten ve Thors­tad'ın da be­lirt­ti­ği gi­bi:

Rus Dev­ri­mi­nin do­lay­sız bir yan ürü­nü olan, cin­sel­lik­le il­gi­li ko­nu­lar­da or­ta­lı­ğı ka­sıp ka­vu­ran re­form­lar, ye­ni bir cin­sel öz­gür­lük at­mos­fe­ri ya­rat­tı. Ba­tı Av­ru­pa ve Ame­ri­ka'da­ki cin­sel öz­gür­lük ha­re­ke­ti­ne hız ve­ren bu at­mos­fer, bi­linç­li ola­rak eş­cin­sel­li­ği kap­sa­ya­cak bi­çim­de ge­niş­le­til­di. "Eş­cin­sel­le­ri şeh­rin ge­ri ka­la­nın­dan ayı­ran du­var­la­rın yı­kıl­ma­sı­nın ge­rek­li ol­du­ğu söy­len­di"... Bu yak­la­şım ge­nel ola­rak nü­fu­sun ge­ri ka­la­nın­ca da pay­la­şı­lı­yor­du. Bol­şe­vik­ler al­tın­da­ki Sov­yet yak­la­şı­mı, eş­cin­sel­li­ğin kim­se­ye bir za­ra­rı ol­ma­dı­ğı yö­nün­dey­di...

Yüz­yı­lın ba­şın­da, 1917'de, sa­de­ce iki ay için­de Bol­şe­vik­ler, baş­ka her­han­gi bir yer­de on yıl­lar için­de ya­pı­lan­dan çok da­ha faz­la­sı­nı ba­şar­dı­lar. Dev­rim­ci ka­za­nım­lar Sta­lin ile ter­si­ne çev­ril­se de, dev­ri­min or­ta­ya çı­kar­dı­ğı eş­cin­sel ve lez­bi­yen ka­za­nım­la­rı, o gün­den bu ya­na ço­ğu Ba­tı ül­ke­sin­de el­de edi­len­den da­ha faz­lay­dı.

Bu­gün, sı­nı­fı eş­cin­sel po­li­ti­ka­nın kal­bin­de­ki ye­ri­ne ge­ri koy­ma şan­sı, yıl­lar­dır ol­du­ğun­dan da­ha faz­la. Son bir­kaç yıl­da, eş­cin­sel ve lez­bi­yen­le­re kar­şı yak­la­şım­da bir de­ği­şik­lik gör­dük. İş­çi sı­nı­fı­nın ço­ğun­lu­ğu­nun ay­rı­mı red­det­ti­ği ar­tık şüp­he­siz bir bi­çim­de doğ­ru. Ör­ne­ğin, "ka­nun­lar önün­de eş­cin­sel­ler ve lez­bi­yen­ler nü­fu­sun ge­ri ka­la­nıy­la ay­nı hak­la­ra sa­hip ol­ma­lı" di­yen in­san­la­rın yüz­de­si, 1991'de 65 iken, 1995'te 74'e yük­sel­di. Ye­tiş­kin­ler ara­sın­da rı­za­ya da­ya­lı eş­cin­sel iliş­ki­le­rin ya­sal ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne inan­la­rın yüz­de­si, 1977'de 58 iken, 1993'te 74'e yük­sel­di. Hat­ta, sık sık eş­cin­sel kar­şı­tı ön­yar­gı­yı alev­len­dir­mek için kul­la­nı­lan bir ko­nu­da, eş­cin­sel bir in­san öğ­ret­men ol­ma­lı mı ol­ma­ma­lı mı so­ru­su, ve­ri­len ce­vap­lar bi­le, 1983'te bu ko­nu­da ço­ğun­lu­ğun gö­rü­şü bu­nun ka­bul edi­le­me­ye­ce­ği yö­nün­de (%53) iken, 1993'te ço­ğun­lu­ğun bu­nu ka­bul edi­le­bi­lir bul­du­ğu­nu (%55) gös­ter­di.

Yıl­lar­ca, Mad­de 28'in yü­rür­lü­ğe so­kul­ma­sın­dan tu­tun da, eş­cin­sel­ler ve lez­bi­yen­le­rin or­du­ya alın­ma­sı­nın ya­sak­lan­ma­sı­na dek, eş­cin­sel­ler ve lez­bi­yen­ler Mu­ha­fa­za­kar­la­rın sal­dı­rı­la­rın­dan mus­ta­rip ol­du­lar. Bu ne­den­le, da­ha faz­la to­le­rans va­a­din­de bu­lun­mak­la kal­ma­yıp, ka­bi­ne­sin­de ilk kez açık­ça eş­cin­sel bir Par­la­men­to Üye­si bu­lun­du­ran hü­kü­me­tin se­çil­me­si ye­ni bir iyim­ser­lik duy­gu­su­na yol aç­tı. An­cak, Tony Bla­ir'in ken­di­si, sa­de­ce fo­toğ­raf­la­ra poz ver­me şan­sı açı­sın­dan de­ğil, ide­o­lo­jik ola­rak da çe­kir­dek a­i­le fik­ri­ne ka­ti bağ­lı­lı­ğı­nı gös­ter­di. Çe­kir­dek a­i­le onun "Ye­ni Bri­tan­ya" viz­yo­nun­da ha­ya­ti bir rol oy­nu­yor. Sağ­lık, eği­tim ve be­kar ebe­veyn­le­re yö­ne­lik sal­dı­rı­la­rın hep­si, yü­kü a­i­le­ye kay­dır­mak­la il­gi­li.

Ve Ye­ni İş­çi Par­ti­si­nin cin­sel­lik ko­nu­sun­da­ki li­be­ral kim­li­ği ne olur­sa ol­sun, dün­ya­ya bir göz at­mak, ka­pi­ta­lizm kri­ze düş­tük­çe ve sağ ka­nat in­san­la­rın umut­suz­lu­ğu­nu ör­güt­le­me­ye ça­lış­tık­ça, ani ho­mo­fo­bi yük­se­liş­le­ri­nin ola­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­yor. 1950'ler­den da­ha dü­şük bir se­vi­ye­de de ol­sa, eş­cin­sel­le­rin ezi­li­şi de­vam edi­yor. Bu ken­di için­de in­san­la­rın ya­şam­la­rı­nı ka­rar­tı­yor ve, Bir­le­şik Dev­let­ler'de­ki Hı­ris­ti­yan Ko­a­lis­yon'dan Fran­sa'da­ki Le Pen'in Mil­li Cep­he­si­ne dek çe­şit­li grup­la­rın ça­ba­la­rı göz önü­ne alın­dı­ğın­da, bu­nun gö­re­ce dü­şük dü­zey­ler­de kal­ma­sı­nı bek­le­mek ap­tal­ca olur­du.Ay­nı za­man­da Mark­siz­min al­ter­na­tif­le­ri de kriz­de. Di­ğer ra­di­kal kap­sam­lı güç çe­şit­le­ri gi­bi, eş­cin­sel ha­re­ke­ti de 1980'ler­de İş­çi Par­ti­si so­lu­nun re­for­miz­mi­ne sap­lan­dı. Bu­nu, fi­kir­le­ri­nin da­ha da güç­lü bir bi­çim­de çö­kü­şü iz­le­di. Bir­le­şik Dev­let­ler'de­ki Qu­e­er Na­ti­on ve Bri­tan­ya'da­ki O­ut­Ra­ge gi­bi grup­la­rın kim­lik po­li­ti­ka­la­rı ve tak­tik­le­ri, ra­di­kal­leş­miş lez­bi­yen ve eş­cin­sel­ler ara­sın­da or­to­doks­luk ha­li­ne gel­miş­ti ki, eş­cin­sel ha­re­ke­tin te­o­ris­yen­le­ri as­lın­da mü­ca­de­le edi­le­cek bir şey ol­du­ğu fik­ri­ni terk et­ti­ler. Bun­lar­dan hiç­bir eş­cin­sel­le­rin ve lez­bi­yen­le­rin, ezil­me­ye kar­şı bir mü­ca­de­le yön­te­mi ola­rak oto­ma­tik ola­rak dev­rim­ci sos­ya­liz­me dön­me­si an­la­mı­na gel­mi­yor. Pek ço­ğu sis­tem içi re­form­la­ra umut bağ­lı­yor. An­cak, bu­ra­da, son yir­mi yıl­dır ken­di ken­di­ni ata­mış eş­cin­sel li­der­le­rin ta­dı­nı çı­kar­dı­ğı ra­di­kal­lik ci­la­sı yok. Bu­nun so­nu­cu ola­rak, Mark­sizm, ken­di­si­ne im­kan­sız bir or­ta sı­nıf ya­şa­mı­nı tak­lit et­me­si­nin söy­len­me­sin­den bı­kan ve önü­müz­de uza­nan kes­kin top­lum­sal ça­tış­ma­la­rın sa­vaş ala­nın­da eş­cin­sel kur­tu­lu­şun bay­ra­ğı­nı gör­mek is­te­yen eş­cin­sel­ler ve lez­bi­yen­ler ara­sın­da is­tek­li bir din­le­yi­ci kit­le­si bu­la­bi­lir.

TEMEL FİKİRLERİMİZ

ONLAR YÜZDE 1
BİZ YÜZDE 99'UZ

KÜTÜPHANE

DSİP Broşürü
BROŞÜRLER - KİTAPLAR

İLETİŞİM ADRESLERİ

DSİP ÖRGÜTLERİ -
ANTİKAPİTALİST ÖĞRENCİLER

FOTO GALERİ

KOŞ, ARKANDA ESKİ DÜNYA VAR

BİZİ TAKİP EDİN

DSİP'i Facebook'ta takip edin Facebook
DSİP'i Twitter'da takip edin Twitter
DSİP'i Youtube'da takip edin YouTube
feedburner Feedburner
DSİP'i RSS'den takip edin RSS