İşçi Sınıfının Değişen Yapısı Üzerine Denemeler

Sınıf sorununu 1980'lerin temel siyasi sorunlarından biri olmuştur. Ancak, bu sorun paradoksal bir biçimde ortaya çıkmıştır: Sol'un büyük bölümü, şimdilerde, genelde sınıf çelişkilerinin artık toplumun temel ayrılık noktasını oluşturmadığını ve özelde işçi sınıfının gerileme içine girdiğini, Marks'ın atfettiği sosyalist devrimin öznesi olma rolünü işçi sınıfının artık yerine getiremeyeceğini ileri sürmektedir. Bu broşürde Alex Callinicos ve Chris Harman, işçi sınıfının değişen yapısını ele alıyor.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi; devrimci bir örgütün ve geleceğin sosyalist toplumunun,bugün yaşanan sınıf mücadelelerinin içinde belirginleşen özgürlük ve adalet mücadelelerinin aktif bir parçası olarak inşa edileceğini savunur. Bunun için var olan özgürlük mücadelelerinin katılımcısı olmakla yetinmeyiz, bu mücadeleleri bizzat inşa etmeye, geliştirmeye çalışırız. Üyelerimizin olduğu tüm ilçe ve illerde kapitalist sisteme ve onun dayattığı esnek ve güvencesiz iş koşullarına, sendikasızlaştırmaya karşı işçi sınıfının hakları için mücadele ederiz. Kürt halkının yanında özgürlük mücadelesinde yer alırız.

Alt kategoriler

SON SAYI